top of page

Privatumo politika

Kauno krikščionių baptistų bendruomenė „Geroji naujiena“ (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ administruojama interneto svetaine www.gerojinaujiena.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai

Kauno krikščionių baptistų bendruomenė „Geroji naujiena“
Neries kr.16, Kaunas
Įm. kodas 192084923
Tel. +370 647 10570
El. paštas info@gerojinaujiena.lt

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Privatumo politikos tikslai

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės bei tikslai.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi www.gerojinaujiena.lt interneto svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.gerojinaujiena.lt interneto svetainės vartotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Kauno krikščionių baptistų bendruomenė „Geroji naujiena“ administruojamos interneto svetainės www.gerojinaujiena.lt surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsti informaciją apie Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ ir kitų organizacijų organizuojamus krikščioniško turinio renginius.

 • Kitais tikslais su jūsų sutikimu.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi www.gerojinaujiena.lt interneto svetainėje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Neries krantinė 16, Kaunas; el. paštu: info@gerojinaujiena.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus.

 

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ valdoma interneto svetaine www.gerojinaujiena.lt galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja www.epazymejimas.lt interneto svetainę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@gerojinaujiena.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

bottom of page